หน้าแรก

หน้าแรก

IP Service ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อสินค้า


ตรวจสอบความเหมือนคล้ายและจดทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน

1.ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใน 10 นาที)
2.จัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนภายใน 30 นาที
3.ทางราชการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ 15-20 เดือน

ข้อมูล

1.ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
2.ภาพเครื่องหมายการค้า
3.รายการสินค้า/บริการ

เอกสาร

1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.รับรองสำเนาบัตร ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
3.รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีบริษัท) บัตรกรรมการไม่ใช้

เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

1.เครื่องหมายติดบ่งเฉพาะ (ไม่มีเอกลักษณ์ที่พิเศษ)
1.1 ชื่อที่สื่อถึงสินค้า เช่น Apple จดทะเบียนใช้กับ ผลไม้แอปเปิ้ล หรือ ร้านขายแอปเปิ้ลจะ จดทะเบียนไม่ผ่านเนื่องจากสื่อถึงสินค้า การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า Apple กฎหมายจะไม่ให้จดทะเบียน หากจดทะเบียนใช้กับ โทรศัพท์ แบบนี้สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่ถือเป็นการผูกขาด
1.2 ชื่อที่สื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เช่น ละอองเย็น/laong yen จดทะเบียนใช้กับ สเปร์ยฉีดตัว จะจดทะเบียนไม่ผ่านเนื่องจากสื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า ละอองเย็น/laong yen กฎหมายจะไม่ให้จดทะเบียน หากจดทะเบียนใช้กับ โทรศัพท์ แบบนี้สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่ถือเป็นการผูกขาด

ชื่อเครื่องหมายตาม 1.1, 1.2 ก็อาจจะเป็นคำที่พ้องเสียงได้ด้วย เช่น SHA TAI สื่อถึง ชาไทย การจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า ชาไทย ผู้ตรวจสอบสามารถมีคำสั่งออกมาไม่ให้จดทะเบียนได้

ชื่อเครื่องหมายตาม 1.1, 1.2 หากมีการผสมคำ แต่คำที่นำมาผสมไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น Apple Thai, Super Apple, The Apple, Apple Plus, Apple Restaurant, คำที่นำมาผสมจะไม่ถูกนำเป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคำทั่วไป และ มาเสริมคำว่า Apple ให้โดดเด่นขึ้นไปอีก ดังนั้นจะเหลือแต่คำว่า Apple ที่เป็นสาระสำคัญการจดทะเบียนลักษณะนี้เป็นการผูกขาดการใช้คำว่า Apple

1.3 ตัวอักษร 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว ที่ไม่มีความหมาย ต้องทำการออกแบบอักษร เหตุผลที่บังคับให้ออกแบบเพราะการจดทะเบียนจะได้ตัวอักษร+ที่มีการออกแบบ เพราะมิฉะนั้นจะเหมือนว่าเราเอาตัวอักษรโรมันมาจดทะเบียน ซึ่งหลักการแนวนี้ใช้กับทุกภาษา
เช่น ตัวอักษรตัวเดียว A ต้องทำการออกแบบตัวอักษรถึงจะจดทะเบียนผ่าน
เช่น ตัวอักษรสองตัว AF ต้องทำการออกแบบตัวอักษรถึงจะจดทะเบียนผ่าน
เช่น ตัวอักษรสามตัว AFS ต้องทำการออกแบบตัวอักษรถึงจะจดทะเบียนผ่าน

2.เครื่องหมายติดเหมือนหรือคล้าย ต้องครบองค์ประกอบดังนี้
2.1 พ้องเสียง เช่น Manee, Marni, Marnie, MaaNii กลุ่มคำเหล่านี้ถือว่าพ้องเสียง
2.2 พ้องรูป เช่น มีรูปคล้ายคลึงกัน เช่น รูปนก ที่คล้ายๆ กัน
การพ้องเสียงหรือพ้องรูปตาม 2.1 และ 2.2 จะต้องคู่กับ รายการสินค้าที่อยู่จำพวก เดียวกันและคล้ายกันด้วย
เช่น Manee สินค้า เสื้อ และ Marni สินค้า รองเท้า ถือว่า คล้ายกันและจดทะเบียนไม่ผ่าน เนื่องจาก Manee และ Marni พ้องเสียง เสื้อ และ รองเท้า อยู่จำพวก 25 กลุ่ม เสื้อผ้าเหมือนกัน

หาก เช่น Manee สินค้า เสื้อ และ Marni สินค้า ปุ๋ยเคมี แม้จะพ้องเสียงคล้ายกันแต่คนละจำพวกถือว่าจดทะเบียนได้ เนื่องจาก การทำธุรกิจของ Marni สินค้า ปุ๋ยเคมี ไม่กระทบกระเทือนธุรกิจ Manee สินค้า เสื้อ

สรุป พ้องเสียง พ้องรูป ต้องจับคู่กับ รายการสินค้าที่อยู่จำพวกเดียวกันและคล้ายกันด้วยถึงจะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกัน

2.3 ข้อยกเว้นชื่อพ้องเสียง ที่สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้
เช่น ตัวอักษรตัวเดียว A สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้ แต่ต้องทำการออกแบบตัวอักษรให้แตกต่างกัน
เช่น ตัวอักษรสองตัว AF มีสองแนว คือ สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้แต่ต้องทำการออกแบบ และ บางครั้งก็มีคำสั่งว่าติดเหมือนคล้าย
ถ้าเป็น ตัวอักษรสามตัว AFS แม้จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันแต่ก็จดทะเบียนซ้ำกันไม่ได้ เพราะตัวอักษรสามตัวถือว่ามีเอกลักษณ์สูง

3.เครื่องหมายการค้าที่นำภาพที่เป็นเลขาคณิตทั่วไป/หรือภาพเสมือนจริง มาจดทะเบียนใช้กับสินค้าประเภทนั้น และ ภาพนั้นไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.1 ภาพรวงข้าวเสมือนจริง ใช้กับ ข้าว จดทะเบียนไม่ผ่าน
3.2 ภาพรถยนต์เสมือนจริง ใช้กับอะไหล่ น้ำยาขัดรถยนต์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.3 ภาพผลไม้เสมือนจริง ใช้กับน้ำผลไม้ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.4 ภาพสัตว์เสมือนจริง ใช้กับ น้ำยาสระขนสัตว์ อาหารสัตว์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.5 ภาพโทรศัพท์เสมือนจริง ใช้กับ โทรศัพท์ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.6 ภาพกุ๊กเสมือนจริง ใช้กับ อาหาร ร้านอาหาร เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
3.7 รูปหัวใจเลขาคณิต ใช้กับยารักษาโรคหัวใจ เป็นต้น ที่ไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
เป็นต้น
(เว้นแต่ภาพตาม 3.1-3.7 ต้องมีคำมาประกอบ เช่น ภาพตาม 3.1-3.7 + คำว่า นายฮ้อย ถ้าคำว่านายฮ้อยไม่ซ้ำ กฎหมายจะอนุญาตให้จดทะเบียน และ ทำการสละสิทธิภาพตาม 3.1-3.7)

4.เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริต
เช่น นำคำว่า Honda หรือ นำเอาเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ไปจดทะเบียนไว้แล้ว (ลอกมา 100 %) ไปจดทะเบียนในอีกจำพวกหนึ่งที่แตกต่างกัน เช่น นำคำว่า Honda ไปจดทะเบียนใช้กับ ปุ๋ยเคมี ซึ่งไม่กระทบธุรกิจการขายรถยนต์ของ Honda แต่การกระทำนี้ถือว่าไม่สุจริต กฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง หรือ Starbuck กับ Starbung ไม่ได้ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด แต่ถือว่าการกระทำนี้ไม่สุจริต กฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครอง

5. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย/ต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียน
5.1 ชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง
5.2 ธงชาติ
5.3 ชื่อดารา หรือ คนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
5.4.ชื่อที่ไม่สุภาพ / ลามก
5.5 ชื่อที่ไปเกี่ยวข้องกับ ราชวงศ์ หรือ ชื่อทางราชการ องค์กรต่างๆ
เป็นต้น

unnamed

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีเราให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย เรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลและจัดการปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า โลโก้ ยี่ห้อสินค้า รวมถึงการตอบข้อสอบถามอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

20 Years Of Experience In Trademark

ประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 20 ปี 

OUR SERVICES

บริการของเรา

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • 1.บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  2.การตรวจสอบความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า
  3. ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
7
11

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • 1.ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใน 10 นาที)
  2.จัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนภายใน 30 นาที
  3.ราชการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ 15-20 เดือน
 • หลังจากยื่นจดทะเบียนแล้วคุ้มครองทันทีและสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอหนังสือสำคัญการจดทะเบียน

ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • 1.ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
  2.ภาพเครื่องหมายการค้า
  3.รายการสินค้า/บริการ
14
Trademark word cloud

เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • 1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
  2.รับรองสำเนาบัตร ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  3.รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีบริษัท)

ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน

 • 1.เครื่องหมายติดบ่งเฉพาะ (ไม่มีเอกลักษณ์ที่พิเศษ)
  2.เครื่องหมายติดติดเหมือนหรือคล้าย
  3.เครื่องหมายการค้าที่นำภาพที่เป็นเลขาคณิตทั่วไป/หรือภาพเสมือนจริง มาจดทะเบียนใช้กับสินค้าประเภทนั้น และ ภาพนั้นไม่ได้มีการประดิษฐ์เพียงพอ
  4.เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริต
  5. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย/ต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียน
6
8

เหตุผลที่ต้องจดเครื่องหมายการค้า

 • 1.เครื่องหมายการค้าสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าได้
  2.การประกอบกิจการ การโฆษณา เงินที่ลงทุนไปส่วนหนึ่งจะเป็นกำไร ส่วนหนึ่งจะไปสร้างมูลค่าให้เครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมาย google มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของ google
  3.ปกป้องการปลอมแปลง การเลียนแบบ โดยใช้บังคับทางกฎหมายได้
  4.สามารถจำหน่ายเครื่องหมายการค้าหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าได้
  5.สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นทำให้จำหน่ายได้ง่ายขึ้น
0
Qualified Lawyer
0
Trusted Clients
0
Successful Case
0
Honors & Award

PORTFOLIO

ผลงานของเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา

Call Us Now !

Send Us Message !

tgcthailand@gmail.com

GET IN TOUCH

Top